Regulamin Szkoły:

STATUT
ZASADY PRACY SZKOŁY
§ 1. Organem prowadzącym i utrzymującym Polską Szkołę im. Marii Skłodowskiej-Curie w Park Ridge jest Stowarzyszenie Rodziców tejże Szkoły. Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad sferą organizacyjną pracy szkoły oraz procesami dydaktyczno-wychowawczymi prowadzonymi w szkole.
§ 2. Czas trwania nauki w szkole wynosi 121 godzin lekcyjnych i jest podzielony na 30 spotkań. Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu danego roku a kończy w maju roku następnego. W czasie roku szkolnego planowane są przerwy świateczne oraz semestralne, dostosowane do planów obowiązujących w szkołąch publicznych na terenie działania Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Park Ridge.
§ 3. Kształcenie i wychowanie w szkole odbywa się poprzez realizację programu nauczaniu języka polskiego, historii, geografii, kultury i literatury polskiej, pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu i zaznajamianie go z wkładem Polonii w życie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, promowanie informacji o współczesnej Polsce a ma na celu wszechstronny, intelektualny, emocjonalny i estetyczny rozwój uczniów w tym zakresie. Proces kształcenia i wychowania opiera się o indywidualne predyspozycje psychiczno-fizyczne uczniów.
§ 4. Szkoła w szczególności: umożliwia zdobycie wiedzy, kształtuje pozytywne postawy uczniów, dostosowuje metody i formy nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i wychowania, umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizuje indywidualne zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
§ 5. Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły określona jest przez szkolne zestawy programów nauczania. Szkolne zestawy programów nauczania składają się z rocznych planów nauczania języka polskiego (historii i geografii Polski), religii oraz zajęć dodatkowych dla poszczególnych oddziałów edukacyjnych.
§ 6. W szkole funkcjonuje Program Wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli przy współpracy rodziców. Nauczyciele i wychowawcy są głównymi realizatorami tego programu. Szkolny Program Wychowawczy przyjmuje za najwyższą wartość podmiotowość ucznia oraz nastawiony jest na zaspokojenie potrzeb ucznia takich jak : potrzeba bezpieczeństwa, uznania i szacunku, potrzeba poznania i samorealizacji, a także potrzeba przyjaźni. Nauczyciele wspomagają ucznia we wszystkich sferach jego działalności. Program Wychowawczy szkoły podlega systematycznej ewaluacji.
§ 7. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, który ma na celu: zbieranie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności ucznia oraz jego zachowaniu, motywuje ucznia do dalszej pracy i wspiera jego rozwój, jest rzetelną informacją zwrotną o efektywności nauczania i uczenia się, informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia i jego zdolnościach oraz trudnościach w uczeniu się, jest diagnozą osiągnięć uczniów w celu udoskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela. Szkoła ma jeden, spójny system oceniania, a uczniowie dobrze znają zasady oceniania.
§ 8. Rok szkolny posiada dwa semestry – Rok szkolny nie jest dzielony na semstry. Semestr – rok szkolny kończy się klasyfikacją uczniów polegającą na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w miesiącu styczniu a końcoworoczne w miesiącu maju.
§ 9. Nauczyciele zapoznają uczniów z kryteriami ocen i wymaganiami edukacyjnymi (na pierwszych lekcjach danego przedmiotu w roku szkolnym) oraz sposobem oceniania wewnątrzszkolnego (potwierdzenie poprzez wpis do dziennika lekcyjnego). Nauczyciele podają również rodzicom informację o sposobie oceniania, wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym (potwierdzenie poprzez wpis do dziennika lekcyjnego). Nauczyciele udzielają na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym informacji o szkolnym zestawie programów nauczania oraz podręcznikach, wybranych dla danego oddziału klasowego. Szkolny zestaw programów nauczania i zestaw wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów są udostępniane rodzicom bez ograniczeń za pośrednictwem nauczyciela klasy.
§ 10. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów.
1. W szkole mogą być stosowane następujące sposoby sprawdzania wiadomości uczniów: sprawdziany pisemne oraz testy wiadomości i umiejętności; kartkówki; prace klasowe; karty pracy; własne wytwory pracy; prace domowe; odpowiedzi ustne; konkursy.
2. Nauczyciel może oprócz ocen za odpowiedzi i formy pisemne stosować oceny za aktywność.
3. Uczeń ma możliwość poprawy oceny, a robi to w formie pisemnej lub ustnej – w zależności od uznania nauczyciela – w terminie jednego tygodnia od dokonania oceny przez nauczyciela. Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się poza lekcjami. Uczeń przystępuje do poprawy tylko raz. Ocena z pracy pisemnej ulega zmianie na wyższą lub pozostaje taka sama.
4. Prace klasowe i sprawdziany wiadomości są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac.
5. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen, które może uzyskać wykonując prace nadobowiązkowe.
§ 11. Skala ocen.
1. W nauczaniu w klasach do III włącznie obowiązuje ocena opisowa na świadectwie, w dzienniku i w arkuszach ocen.
2. W klasach starszych w dzienniku, na arkuszach ocen oraz na świadectwie stosuje się klasyfikację według skali: bardzo dobry – 5; dobry – 4; dostateczny – 3; niedostateczny – 2.
3. Na przedmiocie religia obowiązuje taka sama skala ocen jak podana w ustępie 1 i 2 tego paragrafu.
§ 12. Szkoła realizuje wytyczone cele i zadania poprzez następujące formy działalności dydaktyczno – wychowawczej: obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia indywidualne, nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne: kółka przedmiotowe, kółka zainteresowań.
§ 12. Opiekę nad uczniami szkoły sprawują:
1 Na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący zajęcia a w razie nieobecności nauczyciela w pracy – nauczyciel zastępujący. Obowiązkiem nauczycieli jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej na lekcji w dzienniku lekcyjnym, a w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na każdej kolejnej lekcji zgodnej z rozkładem zajęć, zgłoszenie tego faktu do dyrektora szkoły. W razie niedyspozycji ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia kieruje go do sekretariatu szkolnego lub dyrektora szkoły.
2 W trakcie wycieczek szkolnych nauczyciele uczestniczący w wycieczce w oparciu o poznane przepisy bezpieczeństwa, zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planem ustalonym na początku roku szkolnego przez wychowawcę z rodzicami uczniów i w oparciu o każdorazowe pisemne oświadczenia rodziców o wyrażanej zgodzie na wyjazd dziecka. Nauczyciel organizujący wycieczkę opracowuje program wycieczki, sporządza listę uczestników oraz opiekunów, którzy składają pisemną deklarację o odpowiedzialności za uczniów w terminie wyznaczonym w karcie wycieczki.
3 W czasie trwania zajęć szkolnych rodzice pełnią dyżury na korytarzach szkolnych zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów. W razie nieobecności rodzica dyżurnego w szkole dyrektor wyznacza osobę, która powiniena objąć dyżur.
§ 13. Uczniowie klas początkowych otoczeni są szczególną opieką ze strony nauczyciela-wychowawcy klasy, innych nauczycieli oraz wszystkich rodziców.
§ 14. Szkoła otacza opieką i służy pomocą uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
§ 15. Nauczyciel-wychowawca ma obowiązek, jeżeli zachodzi taka potrzeba, powiadomić dyrektora szkoły o zaobserwowanych sytuacjach patologicznych w rodzinie ucznia, które niekorzystnie wpływają na jego zachowanie i postawę, w celu podjęcia stosownych decyzji. W tym celu szkoła współdziała z policją oraz innymi stosownymi organami.
§ 16. Opiekę Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania i wychowania.
1 Nauczyciele i wychowawcy klas organizują trzy razy w roku zebrania klasowe rodziców w celu przekazania i uzgodnienia spraw dotyczących całej klasy oraz przeprowadzenia w razie konieczności rozmów indywidualnych.
2 Wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do systematycznego informowania rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu.
§ 17. Organami szkoły są: Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski.
§ 18. Dyrektor szkoły wypełnia zadania określone w statucie stowarzyszenia, a w szczególności:
1 odpowiada za organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego w szkole,
2 prowadzi nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli,
3 dba o zapewnienie uczniom odpowiednich warunków nauki,
4 odpowiada za sporządzenie aktualnej dokumentacji szkolnej,
5 odpowiada za współpracę z organem prowadzącym szkołę i organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą,
6 stara się odpowiednio motywować, zachęcać nauczycieli do innowacji pedagogiczno – wychowawczych,
7 odpowiada za zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych, katechetów, pracowników administracji i instruktorów,
8 odpowiada za właściwą współpracę z rodzicami uczniów,
9 dba o odpowiednią promocję szkoły i pozyskiwanie sponsorów dla szkoły.
§ 19. Dyrektor szkoły na majowym spotkaniu organów Stowarzyszenia przedstawia nauczycieli wytypowanych do nagrody w danym roku szkolnym.
§ 20. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozpatrywania spraw dotyczących naruszenia dyscypliny pracy i zasad ustalonych w statucie stowarzyszenia dotyczących wszystkich pracowników szkoły.
§ 21. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami Stowarzyszenia, Radą Pedagogiczną i rodzicami, jak również Archidiecezją w zakresie nauczania religii.
§ 22. W razie nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
§ 23. W szkole działa Rada Pedagogiczna. Radę Pedagogiczną stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni, z możliwością uczestniczenia osób zaproszonych według zasad ustalonych w odrębnych przepisach. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie tego organu szkoły poprzez: przestrzeganie formalności i zwyczajów dotyczących zwoływania rady, dbałość o znajomość zasad i procedur obradowania przez uczestników zebrania i odpowiedniego zachowania się, umiejętne prowadzenie obrad, dobre przygotowanie materiałów, znajomość kompetencji i zadań rady, nadzór nad dokumentacją rady, twórcze oddziaływanie na postawę nauczycieli, członków rady pedagogicznej, dbanie o autorytet rady, ochronę praw i godności jej członków.
Rada Pedagogiczna stanowi zdyscyplinowany i świadomy wspólnych celów zespół.
W zależności od tematyki posiedzenia rady dyrektor deleguje uprawnienia i upoważnia innego nauczyciela do przejęcia prowadzenia spotkania.
Rada Pedagogiczna posiada ustalony przez siebie regulamin swojej pracy, który stanowi grupowy kontrakt zobowiązujący strony do przestrzegania określonych norm i procedur.
W ramach Rady Pedagogicznej mogą działać zespoły nauczycielskie, zajmujące się określoną tematyką.
§ 24. W szkole działa społeczny organ szkoły – Komitet Rodzicielski, który reprezentuje wszystkich rodziców. Komitet Rodzicielski wspiera szkołę w realizacji działalności wychowawczo – opiekuńczej, współpracuje z nauczycielami-wychowawcami, dyrektorem szkoły oraz instytucjami i indywidualnymi osobami współpracującymi ze szkołą.
§ 25. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia: zebrania rodziców z wychowawcą klasy lub dyrekcją szkoły, spotkania z nauczycielami w trakcie dni otwartych, indywidualne spotkania z nauczycielem.
§ 26. Rodzice mają prawo do: znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły, znajomości szczegółowych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce, wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat placówki.
§ 27. ORGANIZACJA SZKOŁY
1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje przedszkole wraz z “0”, klasy I – VIII oraz 3-letnie gimnazjum, jak również klasy anglojęzyczne.
2. W razie potrzeby Dyrektor – w uzgodnieniou z organem prowadzącym szkołę – podejmuje decyzję o utworzeniu klas łączonych.
3. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 31 sierpnia danego roku.
4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się: liczbę uczniów i oddziałów klasowych, zajęć specjalistycznych oraz zajęć pozalekcyjnych, a także liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników administracyjnych, wyszczególnia się również ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę, jak również roczny grafik spotkań szkolnych w danym roku szkolnym.
5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się przedmiotów, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i szkolnym programem nauczania dla danego oddziału.
6. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi od 5 do 25 uczniów.
7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przy czym czas trwania poszczególnych części zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia uwzględniając możliwości i potrzeby uczniów. Przerwa międzylekcyjna na lunch trwa 20 minut.
§ 28. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada: stosowną liczbę sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem, salę taneczną z odpowiednim zapleczem, kafeterię.
§ 29. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, katecheci i pracownik administracyjny.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
4. Szczegółowy zakres zadań. Nauczyciel:
1 odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2 odpowiada za prawidłowe planowanie i przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego ,
3 odpowiada za realizację poszczególnych programów nauczania,
4 odpowiada za realizację zajęć dodatkowych i uroczystości szkolnych,
5 stosuje w ocenianiu zasady zgodne ze szkolnym systemem oceniania,
6 dba o właściwą współpracę z rodzicami uczniów, kadrą Szkoły oraz organami Szkoły,
7 wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
8 wspomaga uczniów z problemami w nauce,
9 odpowiada za efekty swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej,
10 ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach kadry Szkoły,
11doskonali swoje umiejętności dydaktyczno – wychowawcze.
5. Obowiązki pracownicze nauczyciela:
1 rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami szkoły,
2 przestrzeganie czasu pracy (w szczególności – pracownik winien stawiać się do pracy w czasie umożliwiającym mu swobodne zorganizowanie się przed rozpoczęciem właściwych zajęć lekcyjnych, czyli ich właściwe rozpoczęcie o godzinie 9:00 a.m. w jego sali lekcyjnej, a także pozostać po zajęciach lekcyjnych na czas umożliwiający odbycie krótkiego spotkania organizacyjnego z Dyrektorem Szkoły i Kadrą Pedagogiczną)
3 przestrzeganie ustalonego porządku pracy,
4 przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych,
5 dbałość o dobro Szkoły, obowiązek ochrony mienia pracodawcy oraz zachowania w tajemnicy informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę,
6 przestrzeganie zasad porządku w wynajmowanych pomieszczeniach budynku szkolnego, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez Dyrektora Szkoły,
7 przestrzeganie tajemnicy służbowej,
8 przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
6. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania:
1 dziennik lekcyjny stanowi poświadczenie przeprowadzenia zajęć i zapis osiągnięć uczniów,
2 opracowanie rocznego planu pracy oraz prowadzenie zajęć zgodnie z nim w oparciu o konspekty lekcji,
3 świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły wypełnia nauczyciel i wychowawca klasy,
4 informację rodzicom na temat postępów i osiągnięć ucznia (w datach: pierwsza sobota listopada b.r., pierwsza sobota lutego b.r. oraz trzecia sobota maja b.r.),
5 dokumentacja pracy badawczej nauczyciela: konspekty lekcji, prace uczniowskie i analizy wyników nauczania, ewaluacje zajęć, kwestionariusze wypełnionych ankiet, raporty, materiały dydaktyczne
7. Nauczyciel jednocześnie opiekuje się oddziałem jako jego wychowawca. Nauczyciel jako wychowawca dostosowuje formy spełniania zadań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
8. Zadania nauczyciela jako wychowawcy klasy:
1 założenie dziennika lekcyjnego i wpisanie danych o uczniu,
2 systematyczne sprawdzanie uczestniczenia uczniów na obowiązkowych zajęciach,
3 wyjaśnianie przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych,
4 przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia informacji o uczęszczaniu na zajęcia oraz o zachowaniu i wynikach nauczania,
5 podejmowanie decyzji o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności w szkole.
9. Nauczyciel jest zobowiązany do uzgadniania z Dyrektorem Szkoły swoich planowanych niestawiennictw. Niestawiennictwo nie zwalnia nauczyciela od przygotowania konspektu oraz planu pracy na dane zajęcia, które w miarę możliwości winien przekazać nauczycielowi zastępującemu lub Dyrektorowi Szkoły.
10. Nauczyciel i wychowawca podlega odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej zgodnie z przepisami prawa i Statutu Szkoły.
11. W przypadkach naruszenia norm i zasad pracy nauczyciel podlega odpowiedzialności, polegającej także na zwolnieniu z pracy: z miesięcznym okresem wypowiedzenia bądź ze skutkiem natychmiastowym w wypadkach naruszeń rażących.
12. Nauczyciel i wychowawca może również zostać zwolniony, gdy:
1 Komitet Rodzidzielski lub grupa Rodziców złoży uzasadniony wniosek o zmianę nauczyciela i wychowawcy,
2 sam nauczyciel/wychowawca wniesie stosowną prośbę o zmianę,
3 nauczyciel nie wywiązuje się z obowiązków nauczyciela i wychowawcy klasy,
4 w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela/wychowawcy uniemożliwiającej pełnienie swoich funkcji,
5 z przyczyn organizacyjnych.
§ 30. UCZNIOWIE. Prawa i obowiązki ucznia zosytały określone w Regulaminie rodziców i uczniów Szkoły.
§ 31. Zmiany w niniejszym dokumencie wnoszone będą w drodze uchwały organów prowadzących Szkołę.